စက်ရုံခရီးစဉ်

image1

စက်ရုံပုံပန်းသဏ္ဍာန်

image2

ဖွဲ့ခြင်း။

image3

ထိုးခြင်း

image4

ကပ်ထားသည်။

image5

ပိုက်ဖိအား

image6

စုရုံးခြင်း။

image7

ထုပ်ပိုးခြင်း။